เกณฑ์แล้ว / Yes
ยังไม่ได้เกณฑ์,ถึงกำหนดเมื่อ / No, When due
ได้รับการยกเว้นเพราะ / Exempted Because

โสด / Single     แต่งงาน / Married     หม้าย / Widowed     แยกกัน / Separated    

ชาย / Male หญิง / Female